Obsluha hydraulické ruky

odpovědi na často kladené otázky

Základní kurz obsluhy hydraulické ruky

(školení poprvé - jeřábník třídy N)

Vhodné pro:

  • osoby starší 18 let
  • zdravotně způsobilé pro práci vazače a jeřábníka

Kdo je obsluha hydraulické ruky

Vlastník oprávnění k obsluze hydraulického nakládacího jeřábu v rozsahu vazače a jeřábníka třídy "N". Smí obsluhovat pouze ten jeřáb, se kterým byl prokazatelně seznámen a na který byl prakticky zacvičen. Smí vázat a zavěšovat břemena na jeho nosné orgány vázacími prostředky, se kterými byl prokazatelně seznámen a na které byl prakticky zacvičen. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen nebo přídavného zařízení jeřábu. Smí používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen se kterými byl seznámen.

Co potřebujete na základní kurz jeřábníka třídy "N"

Doklad o zdravotní způsobilosti pro práci vazače a jeřábníka, 8 až 16 hodin času (podle druhu kurzu a typu stroje), propisku s modrou náplní, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Časový rozsah základního kurzu obsluhy hydraulické ruky (jeřábníka třídy "N")

12 - 24 hodin, třída "N" zahrnuje velkou škálu strojů, jeřábník musí mít i oprávnění vazače břemen (výjimka je pouze pro jeřáby ovládáné z vyvýšeného stanoviště vybavené drapákem na nakládání dřeva., jinak záleží na druhu, typu a složitosti jeřábu - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Časový rozsah praktického zácviku jeřábníka třídy "N"

Doporučená doba 30 - 54 hodin v závislosti na složitosti stroje - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Ověření praktických dovedností obsluhy jeřábu třídy "N"

Doporučujeme pro ochranu života, zdraví a snížení rizik při manipulacích s břemeny.. Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii.

Rozšíření rozsahu oprávnění vazače na jeřábníka třídy "N"

Provádí se formou doplňkového školení a přezkoušení se záznamem do oprávnění. Vždy před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků, speciálních přípravků pro obracení břemen musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce. Stejně tak se postupuje i při rozšíření oprávnění vazače typu "B" na typ "A".

Osobní ochranné pracovní prostředky pro jeřábníka třídy N

K základnímu vybavení jeřábníka vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách nad 1,5 metrů od úrovně terénu).

Rizika pracoviště hydraulického nakládacího jeřábu (hydraulické ruky)

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení jeřábníka s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače a jeřábníka třídy "N" deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění).

Proč mít oprávněnou obsluhu jeřábu třídy N

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace. V případě vzniku nehody nebo úrazu ve spojitosti s provozem jeřábu třídy N, budete optimálně pojistně krytí. Úspory na vzdělání obsluhy jeřábu jsou z dlouhodobého hlediska pochybné a krátkozraké. Přináší s sebou rychlé opotřebování a krátkou životnost vázacích a zavěšovacích prostředků, poruchovost, nadměrné opotřebování teleskopických dílů výložníků a celkově kratší životnost jeřábu (mimo jiné).

Opakované školení - prodloužení platnosti oprávnění jeřábníka třídy N

Doporučený interval 15 měsíců

Časový rozsah opakovaného školení vazače a jeřábníka tídy "N"

4 - 8 hodin v závislosti na složitosti jeřábu, jeho příslušenství a vybavení

Co potřebujete na opakované školení

4 - 5 hodin času, oprávnění, propisku s modrou náplní, pohodlné oblečení a obuv.

Lhůty opakovaného školení vazače a jeřábníka třídy "N"

12 měsíců pro všechny, kdo pracují volně v terénu - ve stavebnictví, při údržbě silnic a železnic. Lhůty včetně osnovy opakovaného školení je potřeba zapracovat do systému bezpečné práce organizace v souladu s požadavkem ČSN ISO 12480-1.

Platnost oprávnění jeřábníka při změně zaměstnavatele

Oprávnění jeřábníka je přenosné. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámen se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE nového zaměstnavatele. Doporučujeme zjistit rozsah jeho znalostí a případně ho individuálně doškolit a zacvičit.

Platnost oprávnění jeřábníka v zahraničí

V současné době chybí předpis o vzájemném uznávání kvalifikace jeřábníků a vazačů v zahraničí. Liší se právní předpisy mezi jednotlivými státy EU, normy pro obsluhu jeřábů a přepravu břemen byly zharmonizovány. Záleží vysloveně na rozhodnutí zahraničního partnera, jestli české oprávnění uznají nebo budou požadovat nové oprávnění podle jejich pravidel.

Časový rozsah doplňkového školení - rozšíření rozsahu platného oprávnění pro třídu "N"

- vlastníte oprávnění vazače - 6 až 8 hodin - vlastníte oprávnění jeřábníka třídy "O" - 6 až 8 hodin - vlastníte oprávnění jeřábníka třídy "A" - 8 až 16 hodin - vlastníte oprávnění jeřábníka třídy "B, C, D" - 8 až16 hodin - vlastníte oprávnění jeřábníka třídy "S" - 4 až 6 hodin

Chybí tu odpověď na vaši otázku?