VAZAČ

odpovědi na často kladené otázky

Základní kurz vazačů břemen (školení poprvé)

Kurzy na míru

V dohodnutém termínu přijedeme k do vaší firmy nebo uspořádáme kurz (opakované školení) pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb anebo pro vaše klienty. Rádi připravíme kurz na míru. Školíme v Brně i v dalších místech České republiky. Poskytujeme množstevní slevy.

Co potřebujete na kurz

Doklad o ověření zdravotní způsobilosti pro práci vazače, 8 hodin času, propisku, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Časový rozsah vazačského kurzu (poprvé)

Vazač typu A : 8 - 16 hodin Vazač typu B : 2 - 8 hodin - proškolení z jednoho konkrétního technologického postupu, který určuje všechny požadavkyna bezpečné postupy vázání, druh používaných vazáků., ...

Časový rozsah praktického zácviku ve vazání a přepravě břemen

Vazač typu A : 24 hodin Vazač typu B : 6 hodin

Kdo je vazač typu "A"

Držitel oprávnění (průkazu) vazače - osoba starší 18 let, smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů vázacími prostředky a navigovat jeřábníka. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. Smí používat prostředky pro zavěšení, obracení a uchopení břemen se kterými byl seznámen.

Kdo je vazač typu "B"

Podle starých předpisů "obsluhovatel zdvíhacích zařízení" - například obsluha kladkostroje na vyvážení popelnic. Oprávnění platí pouze pro dané pracoviště v rozsahu školení a provedeného zácviku s odkazem na konkrétní technologický postup. V praxi málo používaná varianta. V případě zájmu nám napište.

Rozšíření rozsahu oprávnění vazače

Provádí se formou doplňkového školení a přezkoušení se záznamem do oprávnění. Vždy před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků, speciálních přípravků pro obracení břemen musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce. Stejně tak se postupuje i při rozšíření oprávnění vazače typu "B" na typ "A".

Osobní ochranné pracovní prostředky pro vazače

K základnímu vybavení vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách).

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení vazače s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění vazače).

Ověření praktických dovedností vazače u vás

Doporučujeme pro ochranu života, zdraví a snížení rizik při manipulacích s břemeny. Je to nad rámec požadavků současně platných předpisů. Důvodem je nesoulad českých právních předpisů, harmonizovaných norem a dlouhodobá neschopnost státu vzniklou situaci efektivně řešit. Původní ČSN 27 143 byla v roce 1997 zrušena a nahrazena harmonizovanou normou ČSN ISO 12480-1, která byla převzata překladem, ale pouze 1.část. Problematiku nepokrývá v plném rozsahu. Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii.

Proč mít při manipulacích s břemeny pomocí jeřábů oprávněné vazače

Splníte povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života a zdraví pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace. Delší životnost vázacích a zavěšovacích prostředků. V případě vzniku nehody nebo úrazu budete optimálně pojistně krytí. Získáte efektivní a bezpečné pracoviště, konkurenční náskok a klidné spaní.

Opakované školení vazačů - prodloužení platnosti oprávnění

Co potřebujete na opakované školení

2 - 3 hodiny času, propisku, pohodlné oblečení a obuv.

Lhůty opakovaného školení

12 měsíců pro všechny, kdo pracují volně v terénu - ve stavebnictví, při údržbě silnic a železnic. Lhůty včetně osnovy opakovaného školení je potřeba zapracovat do systému bezpečné práce organizace v souladu s požadavkem ČSN ISO 12480-1.

Platnost oprávnění vazače při změně zaměstnavatele

Oprávnění vazače je přenosné. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámen se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE nového zaměstnavatele. Doporučujeme zjistit rozsah jeho znalostí a případně ho individuálně doškolit a zacvičit.

Platnost oprávnění vazače v zahraničí

V současné době chybí jakýkoliv předpis o vzájemném uznávání kvalifikace vazačů v zahraničí. Liší se právní předpisy mezi jednotlivými státy EU, normy pro přepravu břemen byly zharmonizovány. Záleží vysloveně na rozhodnutí zahraničního partnera, jestli české oprávnění uznají nebo budou požadovat nové oprávnění podle jejich pravidel.

Časový rozsah opakovaného školení

Vazač typu A : 4 - 8 hodin Vazač typu B : 2 - 4 hodiny

Chybí tu odpověď na vaši otázku?