LEXIKON

názvosloví, slovník pro jeřáby a zdvihadla

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - BOZP

je velice široký mezivědní obor. V současné době však neexistuje oficiální definice, a proto v odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce (souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu).

Řešení problematiky bezpečnosti práce není ničím novým. Jisté náznaky lze vysledovat již ve starověku. První náznaky, které se zatím týkaly jen represe - lze do jisté míry chápat jako požadavky na zajištění BOZP - se objevily za feudalismu (cechovní organizace, organizace tovaryšů atd.). Zákonodárství přichází s průmyslovou revolucí. Výjimku tvoří oblast hornictví.

Bezpečný podnik - systém řízení BOZP

DRÁŽNÍ ÚŘAD

jako drážní správní úřad - vydává průkazy způsobilosti určených technických zařízení zdvihacích, elektrických, dopravních, tlakových, plynových, kontejnerů a výměnných nástaveb a drážních vozidel, vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, ukládá pokuty podle zákona o dráhách, ... více.

ERGONOMIE

podle definice je to mezioborová disciplina, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka. Tento vědní obor integruje a využívá poznatky humanitních věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, biomechaniky) a věd technických (věda o řízení, kybernetika, normování).

Cílem je, aby používané předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídaly pohybovým možnostem, případně rozměrům lidského těla. Například vhodně navržená židle má tvarem sedáku sedícímu pomoci, aby seděl vzpřímeně - cílem může být například prevence křivení páteře,  apodobně.

JEŘÁBY - rozdělení do tříd podle konstrukce a složitosti ovládání

Forma rozdělení jeřábů do tříd pro oblast základních kurzů a opakovaných školení se používá z důvodu výrazných rozdílů v obsahu informací, které je nutno v rámci výuky jeřábníkům jednotlivývh typů jeřábů sdělit.

S ohledem na vývoj v oblasti evropských norem a požadavky praxe byl výčet tříd proti dřívější praxi upraven :

 • A - mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo s kladkostrojem, ovládané z koše nebo z kabiny
 • AS - mostové jeřáby speciálního použití (například formovací, sázecí, licí, stripovací, klešťové)
 • B - věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem
 • C - kolejové a železniční výložníkové jeřáby
 • D - mobilní jeřáby
 • N - nakládací jeřáby
 • O - Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo s kladkostrojem, ovládané ze země
 • S - technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků a podobně
 • E - plovoucí jeřáby
 • F - lanové jeřáby

Upřesnění :

 1. Zdvihadlo manipuluje s břemenm ve svislé přímce nebo ve svislé rovině (nahoru - dolů, vpravo - vlevo, například stacionární nebo pojízdný kladkostroj).
 2. Jeřáb manipuluje s břemenm v prostoru (nahoru - dolů, vpravo - vlevo, vpřed - vzad)
 3. Ovládáním ze země se rozumí ovládání pomocí panelu s přívodním elektrickým kabelem (nejedná se o dálkové ovládání).

U dálkově ovládaných jeřábů vždy musí být provedeno seznámení jeřábníka s konkrétním návodem výrobce pro obsluhu včetně praktického zácviku a se zápisem do jeho oprávnění.

JEŘÁBNÍK

je vlastník oprávnění jeřábníka pro příslušnou třídu, druh a typ jeřábu. Musí být starší 18 let, duševně a tělesně způsobilý (ověřeno lekařem). Podle rozsahu oprávnění smí samostatně ovládat jeřáb (příslušné třídy, druhu a typu) na který byl prokazatelně teoreticky vyškolen, prakticky zacvičen a přezkoušen - ČSN ISO 9926-1 , ČSN ISO 1280-1 a dalších.

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ

ojeřábníka / vazače břemen

 • Jeřábník pro automobilní jeřáby - obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad - podmínky.
 • Jeřábník pro nehodové jeřáby a speciální hnací drážní vozidla - obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad - (zatím je zpracováno jen částečně pro "strojvedoucí" - podmínky.
 • Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby - obsluhuje  jeřáb z koše, ze země nebo dálkovým ovládáním - podmínky
 • Jeřábník pro nakládací jeřáby - obsluhuje hydraulické nakládací jeřáby, řízené z kabiny nebo vyvýšeného místa obsluhy, ze země, nebo dálkovým ovládáním a přepravuje náklad - podmínky
 • Jeřábník sloupových a věžových jeřábů - obsluhuje jeřáb z kabiny, nebo ze země - podmínky.

OBOROVÁ PROFESNÍ SDRUŽENÍ PRO ZDVÍHACÍ ZAŘÍZENÍ

 • ASOCIACE ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ zdvíhacích zařízení ČR, z.s. - nepolitické zájmové profesní sdružení fyzických i právnických osob, působících v oblasti zdvihacích zařízení s tím, aby zajistila informovanost a hájila zájmy členské základny v oboru zdvíhacích zařízení. Založena v roce 1991.
 • SPOLEČENSTVO TECHNIKŮ zdvíhacích zařízení, z.s. - zájmové profesní sdružení fyzických a právnických osob, provozujících svou činnost v oblasti zdvihacích zařízení, členové společenstva jsou i členy Hospodářské komory České republiky.

OSOBA POVĚŘENÁ PROVOZEM JEŘÁBU - UŽIVATEL

odpovídá za technický stav jeřábů,  jemu písemně určených. Na svém pracovišti řídí práci a provádí přímý dohled nad provozem jeřábů. Při zapůjčení stroje (například mobilního jeřábu) mimo své pracoviště, práci řídí místně příslušný vedoucí zaměstnanec.

ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY - § 5 zákona číslo 309/2006 Sb.

požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny.

 • 378/2001 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • 375/2017 Sb. - nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • ČSN ISO 12480-1 - Jeřáby bezpečné používání  - systém bezpečné práce

Další požadavky pro zajištění pracoviště jeřábu ve výšce nebo nad volnou hloubkou

 • 362/2005 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • ČSN ISO 18893 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz - pracovní systém

STÁTNÍ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE

orgán inspekce práce - řeší oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti. Základní informace v tištěné podobě  fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce - aktuálně.

TECHNICKÝ INSTITUT ČR - TIČR

 • vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu §6b odst. (1) zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.
 • Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

podléhají dozoru podle §47 zákona 266/1994 Sb. v platném znění - technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků.

VAZAČ BŘEMEN

vázat a zavěšovat břemena na nosná ústrojí jeřábů smí osoba starší 18 let, duševně a tělesně způsobilá, teoreticky vyškolená, prakticky zacvičená a přezkoušená - vlastník OPRÁVNĚNÍ vazače - ČSN ISO 12480-1 a další.

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

jsou to technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku - zařízení zdvihací (vyhláška číslo 19/1979 Sb. v platném znění), elektrická (vyhláška číslo 73/2010 Sb. v pl. zn.), tlaková (vyhláška číslo 18/1979 Sb. v pl. zn.) a plynová (vyhláška číslo 21/1979 Sb. v pl. zn.). Podléhají dozoru podle zákona 174/1968 Sb. v platném znění.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ - nutno ověřit lékařem - formulář ke stažení

 • Jeřábník pro automobilní jeřáby - požadavky
 • Jeřábník pro jeřáby na drážních speciálních hnacích vozidlech - požadavky.
 • Jeřábník pro hydraulické nakládací jeřáby - požadavky.
 • Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby - požadavky.
 • Jeřábník sloupových a věžových jeřábů - požadavky.
 • Vazač břemen - požadavky (podle potřeby i pro práci ve výškách / hloubkách)

ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST OSOB

samostatně obsluhovat, opravovat a zkoušet zdvíhací zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, mohou jen osoby, které mají zvláštní odbornou a zdravotní způsobilost :

A) ve smyslu § 6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění to jsou :

 • vyhrazená technická zařízení zdvihací § 2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,
 • vyhrazená technická zařízení elektrická § 2 vyhlášky číslo 73/2010 Sb. v platném znění, o vyhrazených elektrických technických zařízeních,

B) ve smyslu § 47 zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění to jsou :

 • určená technická zařízení § 1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
D) ve smyslu § 39 (1) b, (2) zákona číslo 61/1988 Sb. v platném znění to jsou :
 
 • vyhrazená technická zařízení zdvíhací pro hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem §6 vyhlášky číslo 392/2003 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů

E) určená zařízení zdvíhací - oblast působnosti ministerstva obrany ČR

🙂 Zůstaneme v kontaktu?

Vaše údaje (e-mail a jméno) budeme (JCP servis system, s.r.o.) zpracovávat za účelem zasílání newsletterů zaměřených na problematiku bezpečného provozu jeřábů a přepravy břemen v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Nebojte se, na spamování nemáme čas.