Osvojte si bezpečnostní předpisy pro přepravu břemen - Ing. Jana Čechová , jerabnikovac.cz

Kurz vazačů

(školení poprvé)

Přeprava břemen základními vázacími prostředky za běžných teplot
(-20º do 100ºC).

Pro extrémní podmínky je nutno obsah kurzu rozšířit.

Vázání, zavěšování a přeprava břemen jsou rizikové činnosti.

Chraňme život, zdraví a majetek.

Pro koho je kurz ?

pro zájemce o oprávnění vazače břemen

Co se v kurzu naučíte?

Bezpečnostní pravidla pro manipulaci s břemeny

Zakázané činnosti a manipulace při přepravě břemen, podmínky práce v interiéru a v terénu.

Technické informace - vázací a zavěšovací prostředky, přídavná zařízení jeřábu

Rozdělení, konstrukce, značení, evidence, kontrola stavu, skladování, údržba, kriteria pro výřad, základní parametry, specifika a omezení závěsných vázacích prostředků - závěsné vázací řetězy, ocelová lana, textilní úvazky, popruhy z chemických vláken, pomůcky a doplňky, třmeny, háčky, jockery, svěrky, ochrana proti ostrým hranám, příslušenství pro zvedání břemen.

Příprava na přepravu břemene

Stanovení těžiště břemene, výběr vázacího prostředku, pomůcek, příslušenství a způsobu uvázání

Provozní informace

Bezpečnostní zásady pro přepravu, obracení a ukládání břemen, spolupráce více jeřábů při přepavě rozměrných břemen

Podmínky pro přepravu břemen v blízkosti elektrických vedení.

Zajištění pracoviště jeřábu po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi vazačem, jeřábníkem a signalistou.

Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce

Povinnosti a odpovědnost osob při provozu jeřábů a přepravě břemen, státní dozor, názvosloví

Oprávnění vazače břemen

Rozsah a platnost oprávnění vazače

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Test

Vyberte si termín a přihlaste se do kurzu ....

Objevte tajemství bezpečné přepravy břemen.

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Zajistěte si své místo včas.

ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co potřebujete na kurz

8 hodin času, propisku, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Ověření praktických dovedností vazače u vás

Doporučujeme pro ochranu života, zdraví a snížení rizik při manipulacích s břemeny. Je to nad rámec požadavků současně platných předpisů. Důvodem je nesoulad českých právních předpisů, harmonizovaných norem a dlouhodobá neschopnost státu vzniklou situaci efektivně řešit. Původní ČSN 27 143 byla v roce 1997 zrušena a nahrazena harmonizovanou normou ČSN ISO 12480-1, která byla převzata překladem, ale pouze 1.část. Problematiku nepokrývá v plném rozsahu. Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Pokud absolvent kurzu nesprávně pochopí teorii nebo ji neumí použít. Poslední možnost, jak vychytat chyby dříve, než začne samostatně vázat břemena. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času u vás na pracovišti s jeřábem.

Co potřebujete na opakované školení

3 hodiny času, propisku, pohodlné oblečení a obuv.

Rozšíření rozsahu oprávnění

Před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce.

Kdo je vazač typu "A"

Vlastník oprávnění vazače. Smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů vázacími prostředky a navigovat jeřábníka. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. Smí používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen se kterými byl seznámen.

Kdo je vazač typu "B"

Podle starých předpisů "obsluhovatel zdvhacích zařízení" - například obsluha kladkostroje na vyvážení popelnic. Oprávnění platí pouze pro dané pracoviště v rozsahu školení a provedeného zácviku s odkazem na konkrétní technologický postup.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro vazače

K základnímu vybavení vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách).

Platnost oprávnění při změně zaměstnavatele

Oprávnění vazače je přenosné. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámen se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE nového zaměstnavatele. Doporučujeme zjistit rozsah jeho znalostí a případně ho individuálně doškolit a zacvičit.

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení vazače s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění vazače).

Chybí tu odpověď na Vaši otázku ? NAPIŠTE NÁM !

Koupí kurzu získáte :

  • Zakladní kurz vazačů břemen v délce 8 hodin
  • PŘÍRUČKU pro vazače břemen
  • Test
  • CERTIFIKÁT
Učebnice pro vazače břemen, Ing. Jana Čechová

Vyberte si termín a přihlaste se do kurzu ....

Objevte tajemství bezpečné přepravy břemen.

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Zajistěte si své místo včas.