KURZY JEŘÁBNÍKŮ TŘÍDY N
obsluha hydraulického nakládacího jeřábu

 ve smyslu ČSN ISO 9926-1 a ČSN ISO 12480-1 (školení poprvé)

Dva samostatné nezávislé bloky:

 • Vazač břemen - 8 hodin
 • Obsluha hydraulického nakládacího jeřábu - 8 až 16 hodin podle druhu, typu a složitosti jeřábu.

Pro koho je kurz ?

Pro osoby starší 18 let, zdravotně způsobilé pro práci vazače a jeřábníka (školení poprvé).  Kurz je vhodný pro zájemce o oprávnění jeřábníka hydraulického nakládacího jeřábu (jeřáb třídy N) ve dvou dnech.

Pro úsporu času a administrativy doporučujeme před nákupem kurzu nejprve ověřit zdravotní způsobilost zájemce u vašeho lékaře, poskytovatele pracovně-lékařských služeb. 

Proč si koupit jeřábnický kurz ?

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace. V případě vzniku nehody nebo úrazu ve spojitosti s provozem jeřábu třídy N, budete optimálně pojistně krytí.

Úspory na vzdělání obsluhy jeřábu jsou z dlouhodobého hlediska pochybné a krátkozraké.

Přináší s sebou rychlé opotřebování a krátkou životnost vázacích a zavěšovacích prostředků, poruchovost, nadměrné opotřebování teleskopických dílů výložníků a kratší životnost jeřábu (mimo jiné). 

Amatér ovládající jeřáb vážně ohrožuje sebe a okolí. Neznalost technologických postupů, zakázané a chybné manipulace jsou příčinou těžkých a smrtelných úrazů, často spojených s velkou hmotnou škodou.

Základní varianty kurzů :

Jeřábník třídy N - kurz obsluhy pro hydraulický nakládací jeřáb

Jeřáb osazený na automobilu
s ovládáním:

 • Ručně pákami nebo tlačítky ze země
 • Ručně tlačítky nebo pákami z vyvýšeného stanoviště
  na jeřábu
 • Dálkově
Kurzy obsluhy nakládacího jeřábu na drážním vozidle

Jeřáb osazený na drážním speciálním vozidle ovládaný:

 • Ručně pákami nebo tlačítky ze země
 • Ručně nebo pákami z vyvýšeného stanoviště
  na jeřábu
 • Dálkově

Obsah kurzu se výrazně liší podle technických parametrů jeřábu, způsobu ovládání a typu podvozku stroje.

Zaměřeno na břemena uvázaná :

 • pomocí běžných vázacích prostředků (ocelové vázací a zavěšovací řetězy, ocelová vázací lana, popruhy a úvazky z umělých hmot)
 • za normálních teplot (-20° + 100° C)
 • v mírném podnebním pásmu (prostředí ČR) 

Osnovu kurzu rádi upravíme na míru podle aktuální potřeby o přídavná zařízení (pracovní koš ...) nebo příslušenství jeřábu (drapák, ...), zavěšovací a uchopovací prostředky (traverzy, magnety, přísavky, ...), práci v mimořádných klimatických podmínkách a podobně.

Odpovědi na často kladené otázky

Co potřebujete na kurz

8 hodin času - rozšíření oprávnění vazače nebo celkem 15 hodin, pokud oprávnění vazače nemáte + propisku, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Kdo je jeřábník třídy "N"

Vlastník oprávnění vazače a jeřábníka. Smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů vázacími prostředky a ovládat jeřáb na který byl zaškolen a prakticky zacvičen. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti základních vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen. Smí ovládat jeřáb a používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen se kterými byl prokazatelně seznámen.

Jak stanovit délku praktického zácviku pro jeřábníka třídy N

DOPORUČENÁ doba zácviku je zhruba 3x delší než doba základního kurzu, pod dohledem zkušeného jeřábníka s praxí 2 roky, kterého určí zaměstnavatel. Zácvik je nejdůležitější a nejnáročnější částí přípravy pro získání oprávnění jeřábníka. Je zaměřen na konkrétní jeřáb, pracoviště a používané prostředky k vázání, zavěšování a uchopování břemen včetně příslušenství jeřábu.

Rozšíření rozsahu oprávnění z vazače břemen na oprávnění jeřábníka třídy N

Teoretické školení v rozsahu 8 - 17 hodin (podle typu a složitosti jeřábu) + praktický zácvik 12 - 24 hodin pod dohledem kompetentního zkušeného jeřábníka, který stroj už zná (měl by mít minimálně 2 roky praxe).

Osobní ochranné pracovní prostředky pro jeřábníka třídy "N"

K základnímu vybavení jeřábníka třídy N patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách u jeřábu s vyvýšeným stanovištěm pro ruční ovládání pákami nebo tlačítky).

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za prokazatelné seznámení jeřábníka s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění jeřábníka deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním pracovišti.

Platnost oprávnění při změně zaměstnavatele

Oprávnění jeřábníka je přenosné. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámen se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE nového zaměstnavatele. Doporučujeme zjistit rozsah jeho znalostí a podle potřeby individuálně doškolit a zacvičit.

Ověření praktických dovedností jeřábníka třídy N

Doporučujeme pro ochranu života, zdraví a snížení rizik při manipulacích s břemeny. Je to nad rámec požadavků současně platných předpisů. Důvodem je nesoulad českých právních předpisů, harmonizovaných norem a dlouhodobá neschopnost státu vzniklou situaci efektivně řešit. Původní ČSN 27 143 byla v roce 1998 zrušena a nahrazena harmonizovanou normou ČSN ISO 12480-1, která byla převzata překladem, ale pouze 1.část. Problematiku nepokrývá v plném rozsahu. Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii.

Co potřebujete na opakované školení

2 - 4 hodiny času (v závislosti na složitosti jeřábu a na systému bezpečné práce), propisku, pohodlné oblečení a obuv.

Chybí tu odpověď na Vaši otázku ? NAPIŠTE NÁM !

Co se v kurzu naučíte?

Rozdělení jeřábů, vlastnosti, charakteristiky a omezení hydraulického nakládacího jeřábu třídy N

V závislosti na druhu podvozku a typu ovládání jsou zásadní rozdíly v obsahové náplni kurzů.

Provozní požadavky - kontrola a příprava jeřábu k práci, poruchy, práce v mimořádných podmínkách, ukončení provozu a odstavení jeřábu

Technické požadavky, provozní parametry a omezení, vliv prostředí, příslušenství, údržba

Vedení provozního deníku jeřábu

Bezpečnostní pravidla a technologické postupy pro vázání, zavěšování, uchopování a přeprava břemen, zakázané činnosti s hydraulickými nakládacími jeřáby

Bezpečnost práce v blízkosti živých částí elektrických zařízení, první pomoc při úrazu elektrickým proudem

Podmínky pro přepravu břemen v blízkosti venkovních vedení, trakčního vedení drah a vleček, ochranná pásma energetického díla.

Protipožární ochrana

Spolupráce jeřábníka a vazače případně signalisty

Zákony a normy v jeřábovém provozu, systém bezpečné práce, technická dokumentace, ověřování technického stavu

V závislosti na druhu podvozku a typu ovládání jsou zásadní rozdíly v obsahové náplni kurzů.

Rozsah a platnost oprávnění jeřábníka třídy "N"

Úrazy, nehody, havárie - rozbor příčin chybných jednání

Test

Objevte kouzlo bezpečné přepravy břemen.

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat.

Zajistěte si své místo včas!
Vaše místo v kurzu je rezervováno až po zaplacení účastnického poplatku na náš účet. 

Vyberte si podle vaší aktuální potřeby :

Kurzy a školení obsluhy jeřábů třídy N na automobilu s ručním ovládáním pákami nebo tlačítky ze země

Nevlastníte žádné oprávnění, potřebujete obsluhovat nakládací jeřáb s mechanickým ovládáním.

Základní kurz v délce 14 hodin - vazač břemen s obsluhou jeřábu třídy N na automobilu, ovládání pákami nebo tlačítky

Oprávnění k obsluze jeřábu třídy N - hydraulický nakládací jeřáb

Vlastníte platné oprávnění vazače, potřebujete obsluhovat nakládací jeřáb ovládaný mechanicky.

Základní kurz v délce 6 hodin - obsluha jeřábu třídy N na automobilu, ovládání pákami nebo tlačítky

Kurz - rozšíření oprávněníní vazače na obsluhu nakládacícho jeřábu s dálkovým ovládáním - Ing. Jana Čechová

Vlastníte platné oprávnění vazače, potřebujete obsluhovat nakládací jeřáb ovládaný dálkově.

Základní kurz v délce 8 hodin - obsluha jeřábu třídy N na automobilu s dálkovým ovládáním

Kurz obsluhy hydraulického nakládacího jeřábu s dálkovým ovládáním - hydraulická ruka na autě.

Nevlastníte žádné oprávnění, potřebujete obsluhovat nakládací jeřáb s dálkovým ovládáním.

Základní kurz v délce 16 hodin - vazač břemen s obsluhou jeřábu třídy N - dálkové ovládání. Vhodné pro ty, kdo nevlastní žádné oprávnění a potřebují získat oprávnění vazače a jeřábníka třídy N. Kliknutím na tlačítko otevřete objednávku.