JEŘÁBNÍK TŘÍDY "N"- OBSLUHA HYDRAULICKÉ RUKY odpovědi na často kladené otázky

Základní kurz jeřábníků třídy "N" (školení poprvé)

Vhodné pro:

  • osoby starší 18 let
  • zdravotně způsobilé pro práci vazače a jeřábníka

Kdo je jeřábník třídy "N"

Vlastník oprávnění k obsluze hydraulického nakládacího jeřábu - jeřábníka třídy "N" . Smí obsluhovat ten jeřáb, se kterým byl prokazatelně seznámen, vázat a zavěšovat břemena na jeho nosné orgány vázacími prostředky. Zná základní způsoby vázání a vlastnosti vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí jeho základní kvalifikace není používání speciálních prostředků pro zavěšení a uchopení břemen nebo přídavného zařízení jeřábu. Smí používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen se kterými byl seznámen.

Co potřebujete na základní kurz jeřábníka třídy "N"

Doklad o zdravotní způsobilosti pro práci vazače a jeřábníka, 8 až 16 hodin času, propisku s modrou náplní, svačinu, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Časový rozsah základního kurzu jeřábníka třídy "N"

12 - 24 hodin, třída "N" zahrnule velkou škálu strojů, jeřábník musí mít i oprávnění vazače břemen (výjimka je pouze pro jeřáby ovládáné z vyvýšeného stanoviště vybavené drapákem na nakládání dřeva., jinak záleží na druhu, typu a složitosti jeřábu - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Časový rozsah praktického zácviku jeřábníka třídy "N"

Doporučená doba 30 - 54 hodin v závislosti na složitosti stroje - přesný rozsah musí být stanoven v systému bezpečné práce ve smyslu ustanovení ČSN ISO 12480-1.

Ověření praktických dovedností obsluhy jeřábu třídy "N"

Doporučujeme pro ochranu života, zdraví a snížení rizik při manipulacích s břemeny. Je to nad rámec požadavků současně platných předpisů. Důvodem je nesoulad českých právních předpisů, harmonizovaných norem a dlouhodobá neschopnost státu vzniklou situaci efektivně řešit. Původní ČSN 27 143 byla v roce 1997 zrušena a nahrazena harmonizovanou normou ČSN ISO 12480-1, která byla převzata překladem, ale pouze 1.část. Problematiku nepokrývá v plném rozsahu. Ověření praktických dovedností je důležité pro prevenci úrazů. Poslední možnost, jak vychytat chyby, před výkonem samostatné činnosti. Jde přibližně o cca 1 - 2 hodiny času na pracovišti s jeřábem. Absolvent kurzu má poslední možnost ověřit si, zda správně pochopil teorii.

Rozšíření rozsahu oprávnění vazače na jeřábníka třídy "N"

Provádí se formou doplňkového školení a přezkoušení se záznamem do oprávnění. Vždy před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků, speciálních přípravků pro obracení břemen musí být prokazatelně seznámen s návodem výrobce. Stejně tak se postupuje i při rozšíření oprávnění vazače typu "B" na typ "A".

Osobní ochranné pracovní prostředky pro jeřábníka třídy N

K základnímu vybavení jeřábníka vazače patří bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv. Další vybavení úzce souvisí s riziky pracovní činnosti na konkrétním pracovišti (například práce ve výškách nad 1,5 metrů od úrovně terénu).

Rizika pracoviště hydraulického nakládacího jeřábu (hydraulické ruky)

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení jeřábníka s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače a jeřábníka třídy "N" deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním místě - pracovišti (záznam do oprávnění).

Proč mít oprávněnou obsluhu jeřábu třídy N

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace. V případě vzniku nehody nebo úrazu ve spojitosti s provozem jeřábu třídy N, budete optimálně pojistně krytí. Úspory na vzdělání obsluhy jeřábu jsou z dlouhodobého hlediska pochybné a krátkozraké. Přináší s sebou rychlé opotřebování a krátkou životnost vázacích a zavěšovacích prostředků, poruchovost, nadměrné opotřebování teleskopických dílů výložníků a celkově kratší životnost jeřábu (mimo jiné).

Opakované školení jeřábníků třídy "N"- prodloužení platnosti oprávnění

Doporučený interval 12 měsíců

Časový rozsah opakovaného školení vazače a jeřábníka tídy "N"

4 - 8 hodin v závislosti na složitosti jeřábu, jeho příslušenství a vybavení

Co potřebujete na opakované školení

4 - 5 hodin času, oprávnění, propisku s modrou náplní, pohodlné oblečení a obuv.

Lhůty opakovaného školení vazače a jeřábníka třídy "N"

12 měsíců pro všechny, kdo pracují volně v terénu - ve stavebnictví, při údržbě silnic a železnic. Lhůty včetně osnovy opakovaného školení je potřeba zapracovat do systému bezpečné práce organizace v souladu s požadavkem ČSN ISO 12480-1.

Časový rozsah doplňkového školení - rozšíření rozsahu platného oprávnění pro třídu "N"

- vlastníte oprávnění vazače - 6 až 8 hodin - vlastníte oprávnění jeřábníka třídy "O" - 6 až 8 hodin - vlastníte oprávnění jeřábníka třídy "A" - 8 až 16 hodin - vlastníte oprávnění jeřábníka třídy "B, C, D" - 8 až16 hodin - vlastníte oprávnění jeřábníka třídy "S" - 4 až 6 hodin

Platnost oprávnění jeřábníka při změně zaměstnavatele

Oprávnění jeřábníka je přenosné. Před nástupem na nové pracoviště musí být prokazatelně seznámen se SYSTÉMEM BEZPEČNÉ PRÁCE nového zaměstnavatele. Doporučujeme zjistit rozsah jeho znalostí a případně ho individuálně doškolit a zacvičit.

Platnost oprávnění jeřábníka v zahraničí

V současné době chybí jakýkoliv předpis o vzájemném uznávání kvalifikace jeřábníků a vazačů v zahraničí. Liší se právní předpisy mezi jednotlivými státy EU, normy pro obsluhu jeřábů a přepravu břemen byly zharmonizovány. Záleží vysloveně na rozhodnutí zahraničního partnera, jestli české oprávnění uznají nebo budou požadovat nové oprávnění podle jejich pravidel.

Chybí tu odpověď na vaši otázku?