NÁZVOSLOVÍ

technický slovník pro jeřáby a zdvihadla

ASOCIACE ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ zdvíhacích zařízení ČR, z.s.

vznikla v roce 1991 jako nepolitické zájmové profesní sdružení fyzických i právnických osob, působících v oblasti zdvihacích zařízení s tím, aby zajistila informovanost a hájila zájmy členské základny v oboru zdvíhacích zařízení.

DRÁŽNÍ ÚŘAD

jako drážní správní úřad - vydává průkazy způsobilosti určených technických zařízení zdvihacích, elektrických, dopravních, tlakových, plynových, kontejnerů a výměnných nástaveb a drážních vozidel, vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, ukládá pokuty podle zákona o dráhách, ... více.

JEŘÁBNÍK

samostatně ovládat jeřáb smí pouze osoba starší 18 let, duševně a tělesně způsobilá, teoreticky vyškolená, prakticky zacvičená a přezkoušená - vlastník OPRÁVNĚNÍ jeřábníka - ČSN ISO 9926-1 a další.

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ

ojeřábníka / vazače břemen

 • Jeřábník pro automobilní jeřáby - obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad - podmínky.
 • Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby - obsluhuje  jeřáb z koše, ze země nebo dálkovým ovládáním - podmínky
 • Jeřábník pro nakládací jeřáby - obsluhuje hydraulické nakládací jeřáby, řízené z kabiny nebo vyvýšeného místa obsluhy, ze země, nebo dálkovým ovládáním a přepravuje náklad - podmínky
 • Jeřábník sloupových a věžových jeřábů - obsluhuje jeřáb z kabiny, nebo ze země - podmínky.

OSOBA POVĚŘENÁ PROVOZEM JEŘÁBU - UŽIVATEL

odpovídá za technický stav jeřábů,  jemu písemně určených. Na svém pracovišti řídí práci a provádí přímý dohled nad provozem jeřábů. Při zapůjčení stroje (například mobilního jeřábu) mimo své pracoviště, práci řídí místně příslušný vedoucí zaměstnanec.

SPOLEČENSTVO TECHNIKŮ zdvíhacích zařízení, z.s.

zájmové profesní sdružení fyzických a právnických osob, provozujících svou činnost v oblasti zdvihacích zařízení, členové společenstva jsou i členy Hospodářské komory České republiky.

STÁTNÍ ÚŘAD BEZPEČNOSTI PRÁCE

orgán inspekce práce - řeší oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti. Základní informace v tištěné podobě  fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce - aktuálně.

TECHNICKÝ INSTITUT ČR - TIČR

 • vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu §6b odst. (1) zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,  zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.
 • Je držitelem Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020. Předmětem akreditace je inspekční činnost třetí nezávislé strany - orgán typu A - k provádění inspekce a posuzování shody na technických zařízeních.

URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

podléhají dozoru podle §47 zákona 266/1994 Sb. v platném znění - technická zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků.

VAZAČ BŘEMEN

vázat a zavěšovat břemena na nosná ústrojí jeřábů smí osoba starší 18 let, duševně a tělesně způsobilá, teoreticky vyškolená, prakticky zacvičená a přezkoušená - vlastník OPRÁVNĚNÍ vazače - ČSN ISO 12480-1 a další.

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

jsou to technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku - zařízení zdvihací (vyhláška číslo 19/1979 Sb. v platném znění), elektrická (vyhláška číslo 20/1979 Sb. v pl. zn.), tlaková (vyhláška číslo 18/1979 Sb. v pl. zn.) a plynová (vyhláška číslo 21/1979 Sb. v pl. zn.). Podléhají dozoru podle zákona 174/1968 Sb. v platném znění.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ - nutno ověřit lékařem - formulář ke stažení

 • Jeřábník pro automobilní jeřáby - požadavky
 • Jeřábník pro jeřáby na drážních speciálních hnacích vozidlech - požadavky.
 • Jeřábník pro hydraulické nakládací jeřáby - požadavky.
 • Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby - požadavky.
 • Jeřábník sloupových a věžových jeřábů - požadavky.
 • Vazač břemen - požadavky (podle potřeby i pro práci ve výškách / hloubkách)